sobota 10. listopadu 2018

Lilith jako autonomní energetický systém organismu

Z nedávných astrologických konstelací ("Brasil", 5.11.2018), kde jsme se zabývali archetypem Lilith a "temným libidem" (a kterou jsme zkombinovali i s hudbou a tancem), jsem vypozoroval další funkci, která je s ní spjatá.

Dobře integrovaná, uznaná, přijatá Lilith se na fyzické úrovni projevuje jako setrvalý proud energie, který neustále proudí tělem a vytváří jakýsi autonomní okruh. Tato energie proniká všemi buňkami, rozechvívá je, vytváří chvění, mihotání, vnitřní elektřinu a neklid a potřebu spontánního pohybu, tance nebo erotického dovádění. Pokud máte zkušenosti s kundalini meditací od Osha, pak budete vědět, o čem mluvím. Tento energetický proud je libidózní, přináší v sobě slast a rozkoš. Navenek je to možno připodobnit k tomu, co pozorujeme u některých zvířat. O zdravě vitálním koni říkáme, že mu "hrají všechny svaly", pak něco podobného můžete cítit z koček, které si slastně vrní - jak si "užívají" svůj vlastní autonomní energetický okruh.

(Podobnou měrou se na dynamické průtočnosti energie organismem podílí např. Mars. V míře, v jaké dokážeme být spontánně agresivní, otvíráme průtok pro celkové proudění energií, emocí vůbec. Navenek to pak registrujeme u druhých jako svého druhu "sílu bez keců" - nemusí nám dát "přes držku", ale víme, že by mohl.)

Tento autonomní energetický okruh spjatý s Lilith nepodléhá instrukcím "z hlavy", nepodléhá řízení, dělá si svým způsobem "co chce sám", vytváří své spontánní kreace a interakce.

V tomto typu konstelací se nám zjevila vidina Lilith jakožto ženy s rozpřaženými pažemi, která ale postrádala hlavu - namísto hlavy jí spočívala celá nekonečně široká nebeská klenba.
Tento druh energetické autonomie je klíčový pro svobodné žití vlastní individuality. Ta si sama zvažuje, co je s ní ve vnějším světě v souladu a co není. Nejedná podle normativních příkazů a zákazů - jedná podle spontánních impulzů, jež vyvěrají z jejího organismu. Jako kdyby buňky neomezované aparátem "hlavy" / mysli produkovaly svou vlastní instinktivní moudrost, podobně jako to můžeme cítit u svobodných, divokých zvířat a šelem. (Na grafologické rovině se tato přirozenost, vyladěnost na vlastní biologickou individualitu projevuje jako rytmus pohybu.)

Proto se doposud většina společenských systémů pokoušela funkci Lilith potlačit (navenek se to ve extrémní podobě projeví v důsledku jako např. upalování čarodějnic). Na druhé straně je pochopitelné, že "odšpuntovaná" sexuální, orgiastická a agresivně-zvířecí dynamika ("Kálí pod plnou parou") může na straně mužů nebo představitelů církve vzbuzovat určité obavy. Nejlépe to lze pochopit na přímeru se zvířaty. Vezměte si kastrování býka nebo domestikaci vlka v psího domácího mazlíčka. Člověk či zvíře bez této energetické autonomie svým způsobem vyhasne, jeho oči ztratí lesk, vykrotne, sklopí hlavu a nechá sebou dobře orat. Tvor, zbavený své energetické autonomie, se stává dobře ovladatelný a manipulovatelný. Přijímá dobře vnější řízení. (Ztráta psychické dynamiky).

O dětech, které jsou divoké, říkáme, že "zlobí" nebo že jsou "z divokých vajec" a snažíme se je zkrotit. Když jsou děti a psi poslušní a mají splihlé uši, říkáme, že jsou hodní, hladíme je a dáváme jim pamlsky. Programujeme je, snažíme se je "odlilitit" - oni pak lépe a ochotněji plní naše příkazy.

V odvěké hře (nechci říkat přímo bitvě) mezi zraněnými muži a zraněnými ženami se muži snaží ženy "odlilitit" (rozuměj: pod rouškou morálky kontrolovat) a ženy se snaží muže "odmarzovat" (rozuměj: vykastrovat). Zdraví muži a zdravé ženy naopak tento aspekt na druhém pohlaví oceňují a nebrání mu v jeho spontaneitě, neboť dobře ví, že by na tom tratili.

Na mytologické rovině to vidíme v obrazech, kdy Bůh vylučuje Lilith z ráje a nahradí ji "poslušnou" Evou nebo pokud je odbojný hrdina zbaven své divoké hřívy ("Stříhali do hola malého chlapečka") apod. Řád mnoha společenství je založen na eliminaci Lilith. Lilith má být držena pod pokličkou, v podsvětí, v nevědomí.

Pokud umožníme Lilith, aby se vrátila zpět do těla, aby se obnovil autonomní energetický okruh této temné libidózní síly proudící organismem, začíná svého druhu přirozená revoluce založená na decentralizaci. Obdobně jako se decentralizuje organismus původně řízený převážne "hlavou", tak se decentralizuje i celé společenské zřízení.

Na druhé straně to neznamená, že by Lilith měla ovládnout náš vnitřní systém a vyšachovat ostatní archetypální síly (Slunce, Jupiter, Saturn atd). Jde spíše o to, aby s nimi koexistovala v rytmickém souladu (flirtu). (Pokud této síly nejsou dány mužskými energetickými archetypy určité limity, může přecházet do nezřízené destruktivní chaotičnosti; takže si vlastně o určité krocení a nastavení limitů říká - teprve pak si "spokojeně vrní"). Tato síla dodává našemu projevu hravost, divokost a přirozenost - podobnou, kterou pozorujeme u divokých zvířat anebo domácích koček.
středa 7. června 2017

Lilith napříč kulturami

Zajímalo nás, jak archetyp Lilith pojímali v různých dobách a kulturách a jakou zde měl funkci. Zde přinášíme stručný přepis. Současně jsme do každé doby umístili figuru muže a figuru ženy, abychom mohli vnímat, co se u nich v každém údobí, jímž jsme cestovali, děje.


Úvod

Lilith má tendenci objevovat se jako metaforická slepá skrvna toho, co daná kultura vytěsňuje, aby zprostředkovala cestu k větší celistvosti. Zastupuje ono chybějící, potlačené, zavržené: aby to znovu vynesla na světlo a připoměla případnou narušenou jednotu (zvláště v naší kultuře).

Lilith také odráží míru, v níž jsou spontánní instinkty jednotlivce akceptovány a integrovány do chodu společnosti. Některé kultury tyto impulzy akceptují přirozeně, jiné je potlačují (a frustraci pak využívají pro své účely) a jiné je naopak neumí regulovat vůbec.

Následující výlety do různých kultur můžeme chápat jako učebnicové příklady pro to, abychom pochopili, jak se úloha Lilith proměňuje - spíše než-li jako vyčerpávající průzkum dané kultury.

Egypt

V této kultuře jsou všechny astrologické archetypy a univerzální principy natolik dobře ztvárněny skrze pantheon bohů a další obrazy, že nevzniká mezera, jíž by Lilith musela zastupovat. Čili jakoby zde není potřebná, je pouze "průsvitně latentní". Muži a ženy se v této civilizaci cítí dobře a uznaně, vztah mezi nimi je průchozí, je jim spolu dobře, přičemž na druhé straně je tato společnost nesmírně stabilní a funkční. Všichni jsou do ní dobře zapojeni a znají svou roli, kterou plní, aniž by tím byla ušlapána jejich přirozenost. Jen muž připouští, že je "až moc vyklidněný", mírný, jakoby není nabitý testosteronem (jako ve většině jiných kultur), ale necítí se v tom špatně.

Vrcholný středověk v Evropě

Na otázku, v které době Lilith odrážela nejvíc nějakou nerovnováhu, se ocitáme ve středověké Evropě ve 13.-14. století. Optikou Lilith vypadá situace takto: na vnitřní úrovni je božství chápáno femininně, jako božská matka (Panna Marie); duše (anima) je také pojímána čistě žensky. Chybí zde zobrazení božského mužského prvku, není zde žádný vzor pro to, který by byl psychologicky funkční ve stejné hloubce. V důsledku se mniši, kteří upřímně usilují o spojení s božským vzorem, velmi feminizují (zženšťují se). Na vnitřní úrovni se tu paradoxně relativně lépe cítí ženy, které sice mají většinou existenčně obtížný život, ale nijak neztrácejí svou přirozenost, ať už ve fyzickém nebo duchovním smyslu. Nejsou od ničeho odříznuté. Cítí propojení v těle i v duši (směrem k bohu, pokud chtějí) - jakoby jsou "ve svém".

Oproti tomu v mužích narůstá kolektivně v těchto stoletích obrovská frustrace. Sexualita (falická síla) je jim oficiální ideologií předkládána jako nečistá (ďábelská), dále jsou brzo odpojováni od svých matek a také jsou brzo nuceni jít do hodně maskulinních, silových, agresivních pozic. V tomto postavení jsou jakoby navenek fyzicky silní a robustní, avšak vnitřně naprosto odpojení od čehokoli spirituálního nebo jemného, jakoby v krajním "jangu", který nemá žádné spojení s vyživující "jin" kvalitou. (Brnění navenek a uvnitř tma). Nemají žádné zobrazení čisté božské kvality v mužské polaritě. Ježíš je pro to zcela nedostačující a současně naprosto nedosažitelný ideál. V důsledku toho, že jejich instinktivní složka je degradována a duševní i spirituální vrstva nedostupná, vnitřně jakoby "korodují" - jsou vyhladovělí, zcela bez duševní výživy - a vede to u nich k obrovské, temné agresi, kterou potřebují následně vybít (a je jedno kde). Války a pogromy na čarodějince jsou pak už jen jedním z mnoha ventilů této kolektivní temné, nešťastné agrese (v podstatě zuřivých, prázdných mužů). Lilith je pak v této době prožívána jako "zhuštěná temnota", která je projikována na tu (obvykle ženskou) oběť, na níž je třeba vybít agresi. Proto je Lilith v našem kulturním prostoru spojována s čarodějnictvím.

Ptáme se pochopitelně, jak to bylo s rytíři? Vždyť ti by měli spojovat bojovníka, zbožnost a úctu k ženám, nebo ne? Odpověď zazní v tom smyslu, že se jednalo o ideál, o kterém se možná tak ve vysokých literárních kruzích diskutovalo, ale který na psychologické rovině skoro nikdo autenticky neprožíval. Většina rytířů žádné skutečné spojení s plně prožívanou spiritualitou (jež by je naplňovala štěstím) vůbec nezažívala. Byli frustrovaní úplne stejně jako nižší vrstvy a vybíjeli se bojem, turnaji a lovem. Jen možná hráli navenek to, co se očekávalo. (Konstelace o Karlu IV. a jeho ženách je v tomto smyslu výmluvná). Také pro zajímavost dodávám, že tato doba (1171-1525) se podle Emila Páleše nachází pod nadvládou archanděla Samaela (agresivního Marse).

Keltové

V tomto kulturním okruhu se muži i ženy cítí skvěle a mohou zažívat vzájemné propojení. Oproti středověkému muži si keltský bojovník může říct: moje sexualita je božská, krásná, čistá - tedy i zvíře ve mě. A přitom já jako bojovník můžu jít i "nahoru" do spirituálně vyšších rovin vědomí - svým vlastním mužským způsobem. (Průchod nahoru i dolu je pro jeho energie volný). Současně je zde i ten "testosteron", který u Egypťanů chyběl. Lilith je v této době velmi spokojená, neboť nic není vytěsňováno: vše je žito.

Eskymáci

Zde vidíme situaci, kdy muži a ženy jsou natolik na sobě existenčně závislí, že si nemohou dovolit luxus dělat chyby nebo vymýšlet nějaké mocenské intriky. Musejí spolupracovat jako horolezci na laně. Jejich život pořád visí na vlásku a jednou jistí žena muže a podruhé muž ženu. Navzájem mezi nimi propojení funguje. Lilith zde poznamenává: To je takový ilustrační příklad. Pochopte, že lidé žijící v drsných podmínkách si nemohou dovolit být se mnou jakožto s instinktivní silou v nesouladu. Problém vzniká až v nížinách - kde je hojnost a nadprodukce a kde si lidé začnou "vymýšlet".

Atlantida

Zde vidíme obrazy trochu zvláštní totalitně technokratické společnosti připomínající např. situaci, jako kdyby nacistické Německo obsadilo svět. Ženy jsou něco jako vzorné "pionýrky" podobající se jedna druhé, ale cítí se celkem v pohodě. Muži jsou jakoby ambiciózní kariéristi vypomáhající si různými biologickými i technickými implantáty do své mozkové tkáně. Muž se chytá za hlavu a úpí: ježiš co to tu mám. Jsem jenom v hlavě, to je hrůza. Spojení mezi nimi je nulové, rozmnožování probíhá pravděpodobně laboratorně. Lilith zde poznamenává: astrologicky o mě sice jejich učenci věděli, ale byla jsem na okraji jejich zájmu. Jakožto instinktivně-organický faktor nemám zde dostatečné páky, abych mohla v této společenosti a psychice těchto bytostí něco zvrátit k lepšímu. Zde jsem skoro bezmocná. (Podrobnější přepis konstelace o Atlantitě zde.)

Dnešní Evropa

Lilith: zde mám hodně práce, protože Evropa je posedlá dokonalostí (čistotou, perfektností, bělobou).
Je to jakoby si Evropané přáli mít všechno z vyleštěného alabastru. Ale příroda taková není, příroda je bohatší a rozmanitější, operuje ve všech odstínech světla, barev i temnoty. V důsledku je zde toho potlačováno, vyloučeno ze sféry prožívání, opravdu hodně.

Přicházející migranti a lidé tmavší barvy pleti vám pomáhají konfrontovat se s vašimi vlastními stíny, které si na ně promítáte. Hodně lidí by za tím rádo vidělo řízené spiknutí, což sice může být nějaký aspekt skutečnosti (to nevím), ale ve větší míře jde o přirozený evoluční proces mj. umožňující lidem v Evropě určitý vývoj. Kdo se konfrontuje s vlastními stíny, žije s vlastní temnotou (tedy i se mnou) v celistvosti, ten z procesů migrace necítí strach, nepropadá panice. Nejmenší problém s přijetím Lilith má Turecko, potažmo Balkán (Rumunsko, Bulharsko), ti posedlost dokonalostí nesdílí. Turecku to umožňuje používat obrovskou instinktivní dynamiku (kolektivní motor, drive), o který už "přichcíplé" evropské národy víceméně přišli. (To neznamená, že by zde zase neexistovaly jiné problémy).

Jihoameričtí indiáni

Zde je samozřejmě obrovsky rozmanitá situace (tisíce různých kmenových kultur), avšak zjednodušeně zde vidíme tento převládající model: Muži nemají daleko k černé magii a temné polaritě vůbec. Nemají problém s "přijetím stínu" jako Evropané; naopak černou magii (s minimem zábran) nadužívají, takže se jich jejich ženy bojí, nedůvěřují jim. Lilith zde v této kultuře působí právě jako toto "nadužívaně temné", co není dostatečně regulováno jinými archetypy.

Islám ve středověku

Zde se Lilith zobrazuje jednoduše: jako temný frustrující princip, který je projikován na vnějšího nepřítele, takže při mírné expanzi hranic a při nových a nových bitvách se bojovník vrací domů do bezpečného zázemí stabilní společnosti, aby pak znovu vyrazil proti onomu "temnému" venku, pokořil nepřítele, rozšířil hranice a tak stále znovu. Bůh je zde na vnitřní rovině prožíván jako obrovské světlo "nahoře" bez pohlavní identity, tudíž k spirituální složce má přístup muž i žena rovnocenně. (Islámský bojovník je ve středověku podstatně méně frustrován než bojovník křesťanský). Žena je v podřazeném postavení, vztah neprožívá romanticky, ale prakticky. Muže vnímá jako "pána". Muž je k ní relativně blahosklonný a štědrý (s nadsázkou řečeno, má ji rád jako má rád své oblíbené koně), ale o rovnocenném vztahu nemůže být řeč. Projekce stínu na bezvěrce je zde efektivně a jednoduše využita k válce. Doma je čisto a klid, špína je venku.

Čechy a Morava

Na Ostravsku Lilith jakoby litá ve vzduchu (je tam nejvíc "černé energie" ze všech regionů), v dobrém i zlem jsou s Lilith spjati, pořád je to tam "fackuje" a mezi mužem a ženou to jiskří. Opakem je jižní Morava na samých hranicích s Rakouskem, která je bytelné tradiční, ale jiskření žádné, máma s tátou se na sebe, když sousedí odejdou, tváří jako kyselé okurky a jsou sebou příšerně znuděni. Tam je Lilith pohřbena, vyloučena, obdobně jako v rakouskych nížinách. Je tam povolena jen "bílá" polarita. Je to "nejbílejší" část našeho území oproti "nejtemnějšímu" Ostravsku. V Praze se energie mísí v rozmanitých polaritách (černá - bílá) a je tam vše v pohybu, což je optimální. Ovšem většina Čech z optiky Lilith vypadá jakoby "šedivá", "šedivý popílek se vznáší nad krajinou", což neznamená integraci Lilith, ale jakési zastavení, zpomalení, zabetonování. Polarity se příliš nemísí, nad většinou území (z pohledu Lilith) čas jakoby líně a bezpečně stojí.

Závěr

V kterých kulturách je Lilith integrována, dochází k propojení mužů a žen na instinktivní a emocionální rovině spontánním a naplňujícím způsobem
. Kde Lilith integrována není, dochází k frustraci vyplývající z nepropojení mužských a ženských energií. Je jedno, která polarita tzv. vládne, při nerovnováze a nepropojení automaticky trpí obě, neboť se nemohou vzájemně podporovat ve svém růstu.

pátek 13. ledna 2017

Lilith - úvod

Následující texty vznikly jako zkrácený přepis experimentální konstelace na téma Lilith. Je výsledkem mé společné konstelační práce s Michaelou Freyovou.

Jsou určeny spíše pro astrology, nicméně je může použít i laik, pokud si chce dohledat, jakým způsobem může své nativní postavení Lilith v horoskopu nejlépe uchopit a využít. (Doporučujeme tvůrčí přístup, pracujte s textem, kombinujte samostatně, propojujte, ale nechápejte příměry v textu otrocky.)

Tyto texty jsou stručné, jednoduché a esencielně čisté. Nemohou mapovat téma Lilith v celé její komplexitě. Nečiníme si patent na "všechnu pravdu". Je zde spíše důraz na možnost praktického využití při práci s horoskopem a na co nejmenší možnou "kontaminaci", pokřivení významu Lilith, aby nedocházelo k poškození lidí, s kterými astrologicky pracujeme. Méně je někdy více.

Interpetace jejího postavení v horoskopu je pojata jako charakteristika korektivní zkušenosti (anebo doporučené „vnitřní práce“), kterou má nyní člověk v této inkarnaci projít, v návaznosti na zkušenosti a vychýlení v minulých vtěleních. Jde tedy o spíše o ezoterní text, který může sloužit jako střípek do mozaiky dalších poznatků a který má sloužit k praktické práci s horoskopem (experimentovat s vyřčeným, prověřovat a vyvracet na základě praxe; netrvat na exaktních definicích, chápat sdělení jako symbolické poukázání na nějaký širší fenomén). Důležité je, že se neopírá o žádné jiné literární zdroje a nenavazuje na žádnou předchozí tradici. Je záznamem toho, co proběhlo v konstelačním poli.

Co je v horoskopu, co se týče Lilith, nejvíce důležité? 
 1. Umístění před a po nějakém jiném astrologickém prvku má velkou výpovědní hodnotu. (Před IC nebo po IC?) Před znamená, že zkušenost zatím pomalu dozrává, nachyluje se k Lilith. Po znamená, že čas již nazrál a je zde větší tlak k aktualizaci daného tématu.
 2. Mimořádný vliv má umístění v blízkosti hlavních os horoskopu (ASC, DSC, IC, MC). Z nich největší a nejosudovější je vliv Lilith v blízkosti MC. Orbis od této osy lze chápat velkoryse (do 20ti stupňů.) S každou rostoucí vzdáleností od základního kříže se účinek Lilith jakoby postupně zmírňuje (není tam ostrá hranice), s přiblížením se naopak zesiluje.
 3. Postavení Lilith ve znamení více odráží na jakou zkušenost minulé inkarnace současné vtělení navazuje; jakou zkušenost si člověk přináší. Postavení Lilith v domě více ukazuje, co se od člověka očekává v této inkarnaci, s přihlédnutím k vnitřní práci na sobě samém. Při interpretaci horoskopu má její postavení v domě o něco větší výpovědní hodnotu. Ukazuje doporučený směr jízdy. Jak s Lilith co nejlépe naložit.
 4. Úskalí při interpretaci Lilith. Přehnané abstraktní čistě mentálně-symbolické zaobírání se tématem Lilith je kontraproduktivní a může sloužit jako únik od aktuálního životního proudu (prožívání toho, co se mi právě teď reálně děje), který by měl mít přednost. Přesto existuje hodně lidí fascinovaných jejich vlastním pojetím Lilith, kteří na její symbolice ujíždí. (Jednak na úkor vnímání horoskopu jako celku, jednak na úkor vlastního životního prožívání). Téma Lilith by se nemělo zveličovat (nafukovat) a věnovat mu přehnanou, samoúčelnou pozornost.
 5. Jakou pozornost Lilith naopak věnovat? Lilith ve znamení je možné vnímat jako „třísku“, kterou když vyjmeme, obnoví se spontánní proudění této archetypální energie dané znamením, v němž se Lilith nachází. V tomto směru je třeba cosi uvolnit. (Někdy se jedná o uvolnění proudění obou protilehlých znamení. Např. osa lev - vodnář). Nejde o to zaměřovat se přehnaně na Lilith samotnou, ale spíš klienta povzbudit, aby tato překážka byla uvolněna a energie daného znamení mohla být žita v její plné, spontánní podobě. Tím se vyhneme přehnanému zacyklenému přemítání o metafyzickém významu Lilith, což klientovi nemusí být k užitku. Nedémonizujme Lilith, ani ji neadorujme.
 6. Lilith často slouží jako projekční plátno pro všechna naše vlastní (v nevědomí uložená, vytěsněná, nezpracovaná) nepochopení ženskosti. Ať už jsme muži nebo ženy. (Proto se o ní povedou mezi osobnostmi astrologů věčné spory). Tuto roli nese i na kolektivní rovině. Slouží i jako kolektivní projektivní plátno pro převládající nepochopení ženskosti v dané době a společnosti. Toto nutné zkreslení však současně paradoxně patří k jejímu tématu. (Je to jako současný překryv několika vrstev na jedné malbě.)
 7. Základní nepochopení pokud jde o Lilith: je často líčena jako temná, přičemž jde o cosi světelného, živoucího a skutečného.
 8. Jedna z mnohých možných definic Lilith: Je to něco, co je v každém z nás a co se nachází mimo úroveň duality, co je stále v jednotě s celým kosmem, co představuje spojení s naším vyšším Já. Jsme celým mořem, i vlnkou z něho vydělenou. Resp. díky Lilith zakoušíme paradox bytí v dualitě (hmotě, času a prostoru) a současně v jednotě – se všemi bolestmi i extázemi, odděleními i návraty, které z toho vyplývají.
 9. Lilith má výsostně proměnlivou povahu. Sama čistá, bere na sebe nejstínovější podoby, pláště a masky, aby skrze ni jako Ariadninu niť (bolest, třísku a jejich integraci) byl možný návrat k celistvosti. Tuto proměňlivost vám umožní pochopit část o aspektech planet, které s Lilith vstupují do interakce.
 10. Bílá Luna (Selené) se nám (navzdory tradičnímu astrologickému pojetí) v jiné konstelaci projevila jako chimérický nadpozemský princip Duchovní moci, která se snaží autenticitu a opravdovost Lilith zpochybnit, znejistit ve svůj prospěch. 

Lejla Ahmedspahic

Lilith - tranzity

Obecně se zde projevuje jiná tvář Lilith – hluboká moudrá vědma.

Průchod Lilith domy horoskopu – možnost hluboce pochopit záležitosti daného domu, jak je máme v sobě nastavené. Je to velká pomoc pro tuto oblast. Můžeš ji využít a hodně pochopíš.

Aspekty Lilith na nativní planety – lze interpretovat na základě dramatu mezi archetypy výše nastíněného, avšak nikdy se nejedná o nic na způsob „špatné karmy“ nebo „odplaty“, aby nedošlo k nedorozumění. Otázka Lilith zní: Chceš vidět pravdu do hloubky? Ukážu ti jí. Nechceš ji vidět? Nevadí, ale povede to k jiným výsledkům. Lilith nabízí jako agent v matrixu dvě pilulky: Pravda nebo iluze? Jaká je tvá volba? Obě jsou v pořádku, jen uvidíš svět jinak.

Lilith aspektující nativní Lilith. Široké možnosti – zrcadlo dívající se do zrcadla – mnoho tváří Lilith se zde může setkat. Obecně možnost dobře rozpoznat své stíny. Jakýkoliv aspekt Lilith se zde může otevřít. Kdo se připraví na konfrontaci s neznámem, může uvidět něco mimořádně zajímavého.

Lilith přecházející přes Ascendent – zde Lilith říká: Uctíš-li mě, skloníš-li se přede mnou, ohneš-li, Ivánku svůj šovinistický hřbet, uctíš-li ženství ve všech podobách, zasvětím tě. Udělej tak, počkej a uslyšíš, jakou právě pro tebe mám odpověď.

Lilith procházející 1. domem. Lze interpretovat ve shodě s Lilith v domech. Lilith zde říká: jdi s kůží na trh, věř si, buď spontánní. Obdobně postupujte s  dalšími domy.

Lilith přecházející přes IC – možnost rozklíčovat tajemství předků „až do 50. kolene nazpátek.“ Otvírá se síť (lůno = matrix) rodinných kořenů. Lze počítat volný orbis, již se to otevírá ve velkém předstihu.

Lilith přecházející přes DSC. Zkuste nová dobrodružství, praktiky, změňte rutinu, vyjeďte někam. Otevřete se novému a neznámému.

Lilith přecházející přes MC. Zasvěcení do tématu vlastního poslání. Mělo by dojít ke zřetelnému načtení své vlastní (profesní) mise pro tento život. Kanál je v této dobře otevřen. Ale záleží na nás, jak moc se učiníme pro tento kontakt „zastižitelnými“. Může pomoci nějaký rituál, cesta, nějaká akce z naší strany.


Lilith procházející tranzitně skrze kvadranty horoskopu

Klíčový je vždy přechod tranzitující Lilith přes osu (ASC, IC, DSC, MC). Představme si tyto osy jako pražce, přes které když Lilith "přejede", tak se to s námi trochu "zhoupne" a po té se trochu rozkoukáváme v nové fázi - co se po nás vlastně "chce". Zažíváme nové životní impulzy a volání, které jsme před tím neznali. Naše životní energie hledá v každém kvadrantu nové životní priority. Když Lilith přechází přes osu, "přepřaháme".  (Někdy může dojít k rozpadu vztahu.) V našem nevědomí se tak připavujeme na novou etapu.

Průchodem Lilith od Ascendentu po Ascendent začíná jeden velký cyklus vývojové spirály. Tento cyklus trvá necelých 9 let (8 let a 311 dní). Tento devítiletý cyklus si rozdělíme na čtyři fáze.
Lilith procházející 1. - 3. domem (ASC - IC). "Sázet to tam a sklízet."

Symbolický obraz: postava ověnčená nasbíranými zlatými věnci. Cílem této fáze je získávat "ostruhy úspěchu". Vyvíjet snahu v nějaké oblasti, kterou si sám vyberu a být za ní oceněn. Mohou to být i jednoduché materiální cíle: vydělat si na motorku, postavit dům. Nic z toho není špatně. Jde o to "neustrnout na vavřínech", ale spíše "sázet to tam" a vytěžit plody své práce. Na konci tohoto období bychom optimálně měli být ověnčeni mnoha zlatými věnci - mnoho našich cílů jsme dotáhli do konce a vytěžili úspěch nebo výhody s tím spojené. Být v tomto smyslu zdravě egocentrický a soutěživý je v pořádku. V tomto období se nám v tom dokonce "fandí". Stinným uchopením této fáze je naopak nedělat nic, ustrnout v pohybu za něčím a pasivně vytěžovat "zásluhy minulosti". Připadáme si pak "marní" a neschopní. Na konci tohoto období jsme symbolicky "chudí". Pokud tuto fázi uchopíme dobře (připadá nám, že má smysl se snažit), na konci cítíme, že život má "grády".

Lilith procházející 4. - 6. domem (IC - DSC). "Jsem potřebný?"

Na konci první fáze, když Lilith přechází přes IC, dochází k jakémusi vyprázdnění, únavě, symbolické smrti. Libido, psychická energie, mění svůj směr. Najednou nás ono předchozí snažení přestává bavit, jakoby "vypínáme". Nyní se ladíme na jiný životní postoj, který obnáší otázku: uspokojuje to, co dělám, něčí potřeby? Pokud vyrábím víno, peču housky, kreslím obrazy nebo poskytuji nějaké služby - jsem tím pro někoho užitečný? Je zvenku odběr? Na úrovni satisfakce by se dalo říci: saje někdo z mého prsu? Pokud ano, cítím se smysluplně, užitečně, neboť skrze mně běží pro někoho prospěšná energie, jsem mezičlánkem ve velké hře. Pokud má práce, aktivita nebo koníček generuje něco, co zvenku není pro nikoho naplňující, pak se mohu cítit jako páté kolo u vozu, jako neužitečný a nedůležitý člen společnosti. Připadá mi, že nic nemá smysl, dělám ubíjející práci, cítím se otráveně. Pak je třeba uvažovat o změně směru: dělat něco jiného, co "má odběr". Čili v této fázi už nestačí egocentricky nebo dětsky rozvíjet své cíle - nyní je musíme zkorigovat s potřebami druhých lidí a celku. Na konci tohoto období jsme optimálně "pracujcí včelkou", která generuje med pro potřeby systému, jehož jsme součástí. A nám samotným je sladko a vrníme si: jsme na svém místě.

Lilith procházející 7. - 9. domem (DSC - MC). "Izolovat se nebo vzlétnout?"

Při dalších přechodu přes osu DSC se opět mění perspektiva toho, co je nyní důležité. Tento přechod je spíše elegantní, energizující, nese v sobě zrychlení. Symbolicky si představme vzlétající letadlo nebo orla. Je to fáze vzestupu a rozšíření. Nyní je důležité cestovat a poznávat svět. Získat širší perspektivu, pohlédnout na věci shora. Pokud se nám to daří, narůstá náš úžas nad dokonalou komplexitou života a množstvím barev a forem. Jsme v úžasu jako v božím chrámu stvořitelovy hry. Naše euforie a extatičnost roste. "WOW!" Jsme ohromeni. Stinným uchopením této fáze je zabřednutí v zúžené perspektivě - v malém rybníčku, odkud jen cítíme nudu a šedou prázdnotu. Nevzlétli jsme ke klenbě katedrály. Zůstáváme uzavřeni ve své izolované bublince, život nám nedává smysl.

Lilith procházející 10. - 12. domem (MC - ASC). "Převzít roli."

Když Lilith přechází přes MC a stále ještě když putuje 10. domem, je akcentováno téma: najít svou životní misi, poslání - roli, jíž máme nebo chceme ve světě zastávat. V tomto období jsme k tomu školeni. Obrazně řečeno: máme-li být generály, čeká nás vojenský výcvik. Procházíme průpravou nutnou k převzetí naší sociální role. Období průchodu 10. domem je mimořádně důležité, jde o jakýsi vrchol cyklu. Pokud odmítáme svou roli převzít, okolnosti nás k tomu mohou dotlačit - budeme tak dlouho školeni (fackováni, smýkáni), dokud se ke svému povolání - poslání nepostavíme zpříma a nechopíme se "hole", která k nám patří, trůnu, na němž je nám dáno sedět - zkrátka nepřevezmeme s plnou vážností a silou to, co k nám bytostně patří.

Tato fáze cyklu je završující a optimálně zakoušíme sladění všech fázích předchozích, které tvoří čtyři překrývající se roviny. Naučili jsme se cítit své potřeby a jít si za svým (1. kvadrant), sladit svou práci a aktivitu s potřebami druhých a systému, v němž působíme (2. kvadrant), povznést se nad všechnu mravenčí malost a uvidět svět v širší perspektivě a multi-pravdivosti (3. kvadrant) a nyní všechny tyto zkušenosti zúročíme při vykonávání naší "mise" ve světě (4. kvadrant).

Na konci cyklu (Lilith procházející skrze 12. dům) spokojeně užíváme toho, co jsme od začátku cyklu (minulý průchod přes ASC) zaseli. Máme jakési prázdniny. Po té následuje cyklus nový a znovu se vrháme do nových aktivit.


Lilith tranzitující planety v nativním horoskopuTranzity Lilith na planety v osobním horoskopmu můžeme s nadsázkou přirovnat k barmanovi, který "shakuje" a přenastavuje (s naší spolureakcí) náš emocionálně - osobnostní koktejl. Některé aspekty jsou velmi závažné a přinášejí nevratné změny a restarty (Slunce, Luna, Saturn); jiné středně - přinášejí potřebu cosi přenastavit (Venuše, Mars) a jiné nás mohou jen letmo míjet; přinášejí spíše příležitosti a možnosti, které ucítí jen někteří jedinci (Merkur, Jupiter, Neptun, Uran, Pluto).Lilith konjunkce nativní Slunce

Tlak na osobní jáství (ego), aby se adaptovalo na aktuální směřování vývoje na Zemi. Určité části ega nebo našich osobních komplexů se musí proměnit, což v tomto období pociťujeme jako emocionální tlaky v oblasti solar plexu. (Něco nás hněte). V ideálním případě je dobré vydat se do ústraní, do hor, do chrámu a otevřít se proměně ve smyslu "děj se vůle tvá". Pak dojde k proměně jakoby "dobrovolně" a lehce (jakoby v pomyslném vakuu se podrobíme proměně). Po této proměně dochází k aktualizaci Self (proměně osobní identity a sebeobrazu) tak, aby víc vyhovovalo záměrům celku a našeho Bytostného Já. Naše malé Já je pod tlakem celkového vyššího řádu a musí se částečně přetvarovat do nové formy. Čím zatvrzeleji klademe odpor, tím více to bolí a tím déle se to vleče. Muži tento tlak pociťují osobněji a intenzivněji, než ženy, které se se slunečním principem nemusí tolik identifkovat. V této době můžeme mít pocit, že nemáme věci úplně pod kontrolou a musíme následovat "cestu" bez možnosti klást odpor. Tím ale objevíme nová tajemství a naše pojetí sebe a světa se rozšíří, takže nakonec jsme touto zkušeností obohaceni. Může se jednat o iniciaci na cestu nebo iniciaci formou cesty.


Lilith konjunkce nativní Luna

Energie Luny a Lilith jsou jakoby polarity téhož spektra, tudíž zde není formování tak hutné a těžkopádné jako v případě Slunce - obě substance jsou vlastně "tekuté". Dochází k proměně, restartu, která by se dala vyjádřit tímto obrazen: vylejete obsah sklenice a naplníte jí po okraj úplně něčím novým - vodou, džusem - jak je libo. V tomto období můžete vyprázdnit veškeré dosavadní emocionální obsahy - a otevřít se novým obsahům úplně jiné kvality. Je to jakési "spláchnutí", "vypláchnutí", které by většinou mělo mít uvolňují až lehce euforickou podobu. Obracíme list nové emocionální kapitoly. Staré je pryč - a už to neřešíme, protože "nové" je dočista jiné. Není třeba se kauzálně obracet do minulosti a "šťourat se v ní". Restart / reflush / znovuvypláchnutí je lepší. Odteď je všechno jinak. Začínáme novou devítiletou kapitolu emocionálního zásobníku. Odteď si mícháme nový koktejl. Muži tento proces prožávají lehčeji, jako velké uvolnění. Ženy během tohoto procesu mohou více zakopávat o případná nezpracovaná témata ve vztahu ke svému ženskému rodu. Další aspekty Lilith na Lunu (kvadráty, opozice, budou nějak testovat, katalyzovat a reflektovat hladinu a složení našeho emocionálního koktejlu). V tomto období také můžeme pociťovat potřebu své vztahy začít pojímat úplně jinak, přejít v nich úplně na jinou úroveň; obrátit list a už to nedělat tak, jako doposud. Můžeme zjistit, že najednou potřebujeme úplně něco jiného, než jsme doposud žili - například jít emocionálně víc do hloubky, mít vztahy na bázi opravdovosti. Odříznout se od minulosti a nechat minulé vztahové věci být a začít jinak je nyní snažší než kdykoli jindy.

"Je-li víno zkažené, musí se vylít!" říká Michelangelo a rozmlátí sudy s kyselým vínem. Pak jde do Sixstinské kaple a zamaže bělobou staré nepodařené dílo, aby uvolnil prostor pro zázrak, který nastane - pro novou fresku, která předčí všechna očekávání. (Z filmu Ve službách papeže).

Spokojíš se s kompromisem, anebo si zhluboka odplivneš - vyleješ staré víno - a otočíš list? Další aspekty Lilith na Lunu ti budou míru tvé emocionální opravdovosti zrcadlit.


Lilith konjunkce nativní Merkur

Oproti předchozím aspektům na světla je tento daleko méně podstatný. V optimální míře je dobré vystavit naši nervovou soustavu (Merkur) přírodě, barvám, dotekům, vůním. Chodit bos, koupat se v řece. Touto percepcí se nalaďujeme na nové podněty a vjemy jinak než intelektem - učíme se bezprostředním vnímáním. Pokud v tomto období zalezeme do knížek a budeme studovat Lilith a její definice, tak tento čas naprosto promarníme. Uzavřeme svůj nervový aparát ve vezění intelektu a neuspokojíme svůj "hlad" po novém. Naše útroby budou po této fázi hladové. V tomto období ale také nemusíme prožívat nic zvláštního - "atak" na naše nastavení je oproti interakce Lilith se Sluncem a Lunou velmi mírný - jako vánek na sousední zahradě.

"Kdo nemluví jasně ke smyslům, nemluví jasně ani k duchu." (J. W. Goethe)


Lilith konjunkce nativní Venuše

U žen přenastavení obrazu o své ženskosti. Pokud jsem se posledních devět let vnímala jako vzornou ženušku u plotny, možná se nyní rodí nový obraz, v němž se vidím dočista jinak: např. jako svůdnou mrchu. Je to přerod jednoho ženského obrazu ve druhý. Tento nový obraz je vždy o něco slastnější nebo aktuálněji lépe vyhovující našim potřebám než ten starý. Proto nesetrvávejme v mezifázi (v housence mezi dvěma motýly) příliš dlouho. Tam nemůžeme čerpat výhody ani prvního ani druhého obrazu.  Možná se v této době přeuspořádá i náš šatník, barva vlasů, make-up cokoli, co souvisí s naší image a obrazem, jak sebe samé vnímáme jako ženu.

U mužů dochází k "ataku" na jeho nejcitlivější místo, nejcitlivější kůžičku. Každý muž na to zareaguje různě. Citlivý romantik se ještě více rozněžní, zatímco Mačo se bude spíše cítit podrážděný a agresivní, jakoby podebraný (cosi v něm, jeho ženská stránka, anima, je vystaveno podráždění). Tento aspekt chce muži říci: Tvoje citlivost je OK, přijmi to. Kdo je ze svým citlivým bodem zadobře, užije si to. Kdo není, bude jednat nestabilně a nepředvídatelně - jako s podebranou třískou.Lilith konjunkce nativní Mars

Přenastavení obrazu maskulinity. 

Muži jsou konfrontováni s tím, jak se cítí a jak sebe vnímají jakožto muži. Je to test maskulinity. Trošku tě oprášíme prachovkou, trošku do tebe na určitých neuralgických bodech zaútočíme - jak zareaguješ? Zaútočíš, budeš se bránit, zůstaneš stát jako skála? Vrazíš mu jednu zpátky? Budeš v klidu? Budeš se smát? V jaké pozici se jako muž cítíš dobře? Co proto uděláš? Necháš si vše líbit? Utečeš? Jak na tom jsi? Jaký obraz o sobě jako muž máš, to ti bude nyní svět zrcadlit. Ruku na srdce - jakou váhu a hodnotu si přikládáš jakožto muž - tam někde uvnitř? Jakou váhu svému meči dáš, takovou měrou na tebe bude svět reagovat. Co s tím uděláš, je tvoje chlapská volba a nikdo tě nepovede za ručičku. Jsi v sobě nejistý a hledáš sebepotvzení zvenčí? Možná, že o něj přijdeš. Bolí to? Tak si to srovnej: kdo jsi a co chceš.

"Poslyš, Bůh, což je mazanej ďábel ti dneska dal do rukou dar přímo z ráje! Šéfe, proč nám asi Bůh dal ruce? Abysme brali. Tak ber." (Řek Zorba).

U žen může docházet k přenastavení typu nebo obrazu, který má žena o svém ideálním partnerovi (animus). Nezasloužím si víc? Mám toto zapotřebí? Upevňuji se ve volbě "toto a toto" potřebuji, to ke mě patří, to si zasloužím. Máš-li s tím problém, nazdar!


Lilith konjunkce nativní Jupiter

Přenastavení religiozity.
Na osobní rovině (pro většinu lidí) méně citelný aspekt. Člověk má přiležitost otevřít se novému vidění skutečnosti, nové vizi, víře, filozofii. Lilith bude podporovat vize, které jsou v souladu se Zemí. Člověk může být inspirován k nové výpravě, exploraci, cestě do neznáma. (Nervy Kryštofa Kolumba se napínají touhou vyplout). Většinu lidí však tento aspekt nejspíš mine bez většího účinku (pokud na to člověk není senzitivně vyladěný). Tento aspekt by prý měl mít větší dopad na horoskopy států, smluv, firem, ústav, zákoníků apod. (Třeba prověřit). Další možností jsou vrcholové zážitky (Maslow: Peak experiences), otevření se mystickým stavům vědomí na základě filozofického insightu. Zážitky "uvěření v boha", transcendence, "aha efekt", "flow" apod. Jupiter zde cítí především potřebu oslovit ženy a inspirovat je k více celostnímu (holistickému) pojímání života na zemi a péči o krajinu, přírodu, Gaiu - asi na způsob planety Pandora ve filmu Avatar. Jen nemnozí však zvednou hlavu a ucítí toto jemné vlnění inspirace.


Lilith konjunkce nativní Saturn 

Závažný aspekt související s přehodnocením našeho souladu s naší nejvnitřnější pravdou. "Jsi v souladu se svou nejhlubší pravdou? Žiješ ji?" Neptá se nás kněz venku, ale naše svědomí. Rozjímej o tom, hloubej. A pak se rozhodni a k něčemu se přihlaš. Vyznej svou víru, svou konfesi. Kam patříš? Co je tvá cesta, člověče? Zvolils? Tak dobře. Teď jdi a následuj tuto cestu až do konce. Nechceš si zvolit? Pak tě tato otázka bude zevnitř tížit jako balvan. Introvertní hloubavé typy takovým aspektem prokráčí v klidu; vždyť jsou na to zvyklí. Extravertní typy nejspíš nebudou umět rozpoznat, odkud vítr vane a co se po nich žádá. Budou před touto otázkou unikat, aniž by se jí však vyhli. Je to tíživá existenční atmosféra. Je to hluboké, závažné rozjímání o budoucím směru. Quo vadis? Není to legrace. Rozhodnutí učiněná v tomto období nás doprovází po celých dalších devět let, ne-li po celý život. Přijals svou cestu? Pak si nestěžuj a jdi po ní až do jejího konce. Tam sklidíš její plody. Jejich hořkost / sladkost bude znamením tvé existenciální poctivosti a upřímnosti k sobě samému. Jsem přesvědčen, že v těchto obdobích si na základě hluboké vnitřní reflexe vybíráme celkové životní směřování na dalších děvět let života tak, aby bylo v souladu s naší dharmou, daimónem, vnitřním hlasem. Formulujeme si naší osobní životní pravdu, kterou pak následujících devět let prověřujeme a prosýváme a podle ní sklízíme.


Lilith konjunkce nativní Uran

Příležitost k nové hravé invenci a geniálním vhledům a vynálezům. Možnost "uploadu" úplně nové vize, programu, projektu, výrobku. Někdo jen udělá něco bláznivého, třeba jen nějaké gesto. Vylézt na strom nebo plácnout do vody? To nevadí. Každému to přijde jinak. Výsledek nelze předvídat. Jednoho dne do našich okenci zaduje nový, čerstvý vítr. Otevři se mu a těš se na něj. Chceš vědět už teď, co tě čeká? A co se nechat překvapit? Méně závažný aspekt. Spíše příležitost. Udělej, na co máš chuť, ať to zní sebebláznivěji! Kdo otevře okenice neznámu a vyrazí rogalem ze skály za nový obzor, vstříc nejistotě, ten vyhraje.

"Máš všechno, až na jedno: šílenství. Člověk potřebuje trochu šílenství, jinak - se nikdy neodváží přetrhnout provaz a být volný." (Řek Zorba)


Lilith konjunkce nativní Neptun

Lilith a Neptun jsou nejvzdálenější konzistence. Míjejí se. Lilith říká: těm, kdož jsou opiti neptunským opiem, svými bludy a dryáky, k nim nemohu proniknout. Marně na ně volám, aby se probudili. Opilí na mol, mžourají do mlhy a mé světlo k nim nepronikne. Ale když nastane kvadratura nebo ještě lépe opozice, tu mám možnost s nimi zatřást: probuďte se ze své mlhy, vstaňte a choďte, napravte to, vystřízlivěte. To jsou vhodné okamžiky na léčbu závislostí a probuzení se z nich. Lilith ale také říká: těm, kdo Neptun nezneužívají jako opium, kdo v kázni tvoří a k tomu používají svou imaginaci, ti, pro něž je Neptun jako laserový paprsek zacílený ve směru umělecké tvorby, tam já (těm kdo mají) přidám, přikořením jejich vize, nahrnu svou zemskou hlínu k jejich pokladu, který už mají, takže ode mě jejich dílo nabyde ještě nových kvalit a forem.

Lilith dodává, kde je skrze mlhu Neptuna proniknout obzvlášť těžké: když je horoskop celkově s převahou vodního elementu a vodních prvků.


Lilith konjunkce nativní Pluto

Příbuzné potkává příbuzné. Kde člověk disponuje plutonskou energií, tu mu Lilith pokyne - pojď ji využít - zde jsou pro to nové přiležitosti. Rozšiř svou moc, uplaťnuj ji ještě zde a zde. Kde člověk s plutonskou energií spojen není, tam během těchto aspektů nastává truchlení a pocit prázdna. Chybí šťáva; není tu nafta, co by mohla zažehnout motor.


Lilith konjunkce nativní Lilith

Období setkání s tajemnem, sexualitou, temným aspektem ženství, temnými kořeny nás samých, čarodějnictvím, bylinkářstvím, léčení, šamanismem - s jakýmkoli mysteriem, které zde nelze ztěsnat do škatulek. Tajemné nelze dopředu definovat, pro každého je to něco nového. Příklady: kolem 18 let první sexuální zážitky, ztráta panenství; pocity vyloučení ze skupiny, ostrakizace (v mnoha a mnoha podobách a reakcích). Kolem 27 - například první zkušenosti s nevěrou, zráty iluzí ohledně dospělého partnerství apod. Je to jako když v těchto obdobích koukneme skrze klíčovou dírkou do 13. komnaty - je v tom šok, ale i vzrušující objevení nové oblasti. (Jako když v devíti letech nahlédneme poprvé do ložnice rodičů). Nechtěně se vynoří cosi nového z temnot a náš obzor toho, co považujeme za realitu, se rozšíří.


Co je ještě důležitého pochopit pokud jde o tranzity Lilith?

V periodách, kdy Lilith prochází zemskými znameními (panna, býk, kozoroh), ji nelze opomenout, vnutí se naší pozornosti i pozornosti celého lidstva důrazem na nějaké klíčové otázky, které musíme pravdivě a hluboce rozřešit, jak nejlépe umíme (obdoba aspektů na Saturn). Nelze z nich uhnout; nevyřešené, potáhneme si je sebou dál.

*

Proč je tento článek tak stručný? Protože není možné vlastní autentické hledání pravdy redukovat na informace obsazené v knize nebo v článku. Obsah, který nám "má být doručen" během tranzitu je na tolik osobní (individuální), že se k němu lze případně dostat skrze prožitkovou metodu (jako je My Selfconnection), ale žádný text (mentální interpretace) nemůže sloužit jako náhrada za vlastní prožité pochopení.

Lilith v aspektech

Všeobecně lze říci, že aspekty s planetami prozrazují proměnlivou povahu Lilith. Lilith slouží všem planetám jako mrštný sparing partner, který z nich vytahuje jejich stínový aspekt. Lilith je tedy ve vztahu ke každé planetě jakoby něčím jiným. Proto se astrologové mohou neustále přít o její podstatu – a přitom všichni mít pravdu. Jeden drží slona za chobot a druhý za ocas a všichni křičí Heuréka!

Paradoxní povaha Lilith tkví zřejmě v tom, že cosi hluboce pravdivého a ryzího na sebe bere podobu mnoha stínových aspektů druhých planet. Lilith na sebe obléká kostýmy mnoha temných rolí – čímž se mnoho astrologů může nechat zmást: zamění výkon roli za herce, který dané role tak mistrně hraje. (Al Pacino je v určitém kontextu Kmotr, ale je to jen jedna z jeho rolí.)

Lilith se v rámci nejhlubší pravdivosti a celistvosti postará o to, že si, pokud jde o jakoukoli planetu (archetyp), nemůžeme lhát do kapsy. Lilith vynese na povrch to, co spadlo pod stůl (co bylo vytěsněno), aby to bylo (také) důkladně zpracováno, protože i to patří ke kompletnímu obrazu skutečnosti, která probíhá non stop a na plné decibely na všech frekvencích, ať už jsou pokrytecké filtry naší kultury (výchovy) nastavené jakkoli střídmě.

Každá planeta reprezernzujcí nějakou naši vnitřní část je jako sebou samým opojený režisér, který operuje na určitém výseku reality (frekvencí či barev). Spousta filmového materiálu pak ve střižně spadne dolů pod stůl. Lilith se postará o to, aby se na nic podstatného nezapomnělo, pokud se jednoho dne po opakované projekci našeho oblíbeného filmu o nás samých rozhodneme zeptat sami sebe: tak dobře – a jak to bylo doopravdy?

Aspekty mezi Lilith a druhou planetou lze číst jako fázi koherence (rytmického propojení) obou archetypálních energií, k níž člověk dospěl v minulých inkarnacích a má nyní možnost toto nastavení re-integrovat způsobem, který mu bude více vyhovovat.Lilith – Luna

Jejich vztah (aspekt v horoskopu) vypovídá o vnitřním poměru bílé (mateřské, vyživující, tvořivé, pečující) a černé (silové, mocenské, destruktivní, bojové) ženské energie, s kterým na základě předchozích zkušeností již vstupujeme do této inkarnace. Žádná z těchto kvalit pochopitelně není lepší nebo horší. Jde o základní femininí polarity. V horoskopu ženy se tato informace ohledně vyladění jejích polarit týká jí samé. V horoskopu muže se tato informace týká především matky (resp. toho, jak ji vnímá) a sekundárně také projekce tohoto prožitkového nastavení na další partnerky a ženy obecně. Více se tady dozvídáme, jaké nastavení si muž do ženského světa projikuje. Setkává se s tímto nastavením v externím světě skrze ženy, které potkává a které jej fascinují (Anima).
 • Trigon prozrazuje vyrovnaný poměr těchto sil. (Optimum). Jde o nejzralejší uchopení obou polarit.
 • Kvadratura symbolizuje tu fázi učebního procesu, kdy černá (tvrdá, nekompromisní) síla převažuje, ale nezralým způsobem; neumí být dosud s bílou polaritou v souhře. Je to jako když pro tento život dostaneme novou zbraň, ale teprve se s ní učíme zacházet. Je to pro nás nové. Proto ji můžeme používat neohrabaně. Teprve se naše schopnost „vylupuje“. Bílý aspekt (Luna) tím může trpět. (Častější je např. výskyt tohoto aspektu u pornohereček). Přiklonit se vyhraněně k temné se jeví nezralé duši v této partii velkého příběhu jako atraktivnější.
 • Sextil představuje převahu bílé (luny) nad černou. Jde prozatím o nezralé uchopení obou polarit. (Převažuje naivní, příliš bílá holčička, která se teprve letmými krůčky začíná nyní dotýkat černé polarity).
 • Kvinkunx představuje dominanci temného aspektu ženství nad světlým. Osud pak člověka zkušenostmi tlačí blíže k rovnováze, což lze těžko, protože vštípená tendence klade zatvrzelý odpor. Kvality navíc pravděpodobně nejsou integrovány a „přepínají se“ nevědíc jedna o druhé.
 • Konjunkce představuje enormní zvýraznění obou těchto polarit těsně u sebe, tudíž žena se může stát jakousi „bohyní“ či „kněžkou“, která je vnímána druhými lidmi spíše jako archetyp (symbol) než reálná žena. Ze samotné konjunkce nelze vyčíst, zda a jak zrale jsou tyto kvality integrovány. Může jít o chaoticky-infantilní, stejně jako velmi zralé uchopení těchto kvalit. Každopádně činí ženu nějak výraznou, čnějící – ať už poznamenanou či požehnanou. Představme si výraznou amplitudu „ženské vlny“ jdoucí hluboko do plusu i do mínusu (do černé i do bílé) zároveň. (Madonna i děvka. Na podvědomé rovině je tato kombinace , je-li v rovnováze, pro muže něco výsostně atraktivního.)
 • Opozice signalizuje velkou nerovnováhu a napětí mezi oběma polaritami, kterou si neseme z min. inkarnace. Jejich účinek se spíše ruší – je protichůdný. (Setkávají se jako oheň a voda – hasí jedna druhou, tříští). Dostat je do větší rovnováhy, kooperace, vyžaduje nyní velkou práci.


Lilith – Slunce

Jde o archetypální vztah krále a kurtizány, která s ním (hadím způsobem) soupeří o moc.

Slunce je tímto způsobem ostře testováno a udržuje se tak v bdělé pohotovosti. Sílí tím, jinak by se při neostražitém vědomí mohlo propadnout směrem k její nadvládě a stát se jejím rukojmím, jehož si obtočila kolem prstu. Samozřejmě je tento aspekt klíčový především pro muže; ale odehrává s o něco menším důrazem i v psychice ženy (kde může - ale nemusí - být naopak projikován na jejího otce či muže). Zdravý, silný král si je pochopitelně tohoto aspektu ženství vědom a jedná s ním s úctou, neboť každý jeho pokus tento aspekt eliminovat (vyhnat, vytěsnit) se mu může jen vymstít. Současně s ním ale jedná obezřetně a sebevědomě – z pozice síly, neboť by mu tento hadí ženský aspekt mohl také vyfouknout trůn před nosem. V obou případech by to ale narušilo prosperitu království. Zdravý král nechává svou kurtizánu tančit kolem svého trůnu a vdechuje s úctou vůni její inspirace, aniž by jí však pouštěl na trůn. Dostává se mu tak (pokud svou lekci zvládne) mystické, dionýské a instinktivní hloubky překračující „apollónskou symetrii a uměřenost“. Slunce je pak vlastně „temné“, aniž by přestalo zářit!
 • Konjunkce představuje výše popsanou hru v celé kráse, v plné amplitudě. Hrozí všechno výše vypsané. Je možné to nejlepší i to nejhorší. V konečné fázi je při optimálním uchopení mužská, královská síla enormní. Je zde však až příliš mnoho rizik a krizí. Je to vlastně stav války vynucující neustále být ve střehu.
 • Sextil představuje, že mužství má k temnému principu ženství již úctu a přistupuje k ní kamarádsky. (Což se může projevovat i v realitě, kamaráděním se s daným typem žen.) Sluneční mužství je však méně zralé – je více klukovské.
 • Kvadratura – obě síly se navzájem drží v šachu. Jsou vůči sobě obezřetné, ani jedna nemá navrch. Mohou dospět k dohodě o sféře vlivu, ale to má ke kooperaci ještě daleko.
 • Trigon představuje zralé uchopení obou kvalit zároveň. Obě strany neválčí, ale doplňují se. Lekce již byla v minulých inkarnacích zvládnuta.
 • Kvinkunx – Lilith vítězí nad Sluncem. Aby došlo k návratu krále na jeho trůn (a vyrovnání sil) je třeba podpory harmonických aspektů od jiných planet.
 • Opozice představuje vědomě přiznaný boj mezi oběma principy, jenž přináší svou vlastní slast. (Vědomí je navýšeno, ale nekooperace trvá). Válka se již stala přiznanou hrou (zábavou).

Lilith - Merkur

Mezi těmito archetypy (v rámci naší kultury) v podstatě nemůže dojít ke shodě a propojení (resp. plná integrace je vzácná). Racionální mysl bude vždy iracionální aspekt Lilith vytěsňovat – čímž jí ale nezbavuje moci a působnosti; jen ji nutí operovat v tomto případě „za scénou“.
Ať už se jedná o jakýkoli aspekt mezi oběma energiemi, výsledkem bývá: vyostřenější styl argumentování (Merkur jakoby odporem vůči Lilith zbytní, vyhraní se vůči její iracionalitě do ještě ostřejší podoby). Temné, iracionální aspekty reality jsou naopak tím více vytěsňovány, tím více se hromadí a koncentrují a pak vykonávají svou práci na nevědomé rovině. Výsledkem je vlastně něco jako rozštěpení mysli na její vědomou a nevědomou část (Jakyl a Hyde). Člověk s vyhroceným zápalem obhajuje pozici A, zatímco jeho nevědomí tiše koná s tím neslučitelné aktivity B, ale jinak bystré reflexivní verbální vědomí (Merkur), samozřejmě o ničem neví. Naopak, jakékoli temné aspekty retušuje, vyhlazuje. Výsledkem může být snový život zcela oponující dennímu vědomí. Čím více se člověk „zabetonuje“ v racionální věži ze slonoviny, tím šílenější podoby iracionální démoni, toulající se venku, nabývají. K integraci Lilith je tedy třeba dospět jinak, než skrze slova, racionalitu a zdůvodňování. Vědomá mysl se však této případné integraci bude bránit.


Lilith - Venuše

Obě tyto erotické polohy ženství si pro svou příbuznost v podstatě rozumějí. Jako dvě rozpustilé sestry: jedna světlejší a jedna temnější. Mají stejný záměr, jen jej dosahují různými způsoby a navzájem se svou hrou baví. Prožívání erotiky a citů je vyhrocenější, intenzivnější, temnější; asi jako když do rudé krve přidáme příměs černého tajemství (až jakéhosi jedu, jenž zaručuje zvlášť dramaticky intenzivní a opojný účinek.) Rozkoš s určitou dávkou bolesti přináší rozkoš ještě intenzivnější – asi jako chilli papričky zanořené v medu.

K tomuto pikantně drasticky rozkošnickému prolnutí obou kvalit dojde při jakémkoli jejich vzájemném aspektu.

V případě mužů hrozí dva scénáře. V prvním je tato interakce femininních aspektů projikována navenek do ženského světa (jako u Luny), kdežto na vědomé rovině se snaží muž uchovat „ničím takovým nedotčenou okázale maskulinní identitu“.

V druhém případě se u muže výrazně zjitří jeho vlastní Anima bez potřeby tyto stavy projikovat navenek, čímž dojde k zesílení (rozjitřele konfliktního) ženského prožívání světa, avšak v mužském těle. V takovém uchopení je pravděpodobná (možná, ale nikoli nutná) homosexuální orientace. Souvisí to s nabuzeným způsobem prožívání rozjitřelých (až sebedestruktivních) femininních aspektů psýché. (Nejsou v koherenci, tříští se o sebe).

Hrozí veškeré možné kombinace výše uvedeného v různých vrstvách osobnosti. Může tedy docházet k překryvům a zabetonování, kdy je ona zvýšená senzitivita zahlazována racionálním chladem, odstupem; přehrávanou maskulinitou apod. V terapii by bylo nutné projít všemi vrstvami až na pravdivé jádro, které bude zřejmě úplně jiné, než se člověk navenek prezentuje.Lilith - Mars

Síla meče a síla magie. Jde o setkání neslučitelného: ostré, přímé síly meče a síly tančícího magického hada, kde ani jeden nemůže vyhrát, neboť jsou si ve své síle rovni.

Ať už jde o jakýkoli aspekt, signalizuje to boj mezi pohlavími, nesmiřitelné skryté války a jitřící zraňování mezi partnery, které neustále běží na nevědomé rovině. Pro muže tento boj může ustat jedině tehdy, pokud plně uzná a uctí temný aspekt ženství jako plnohodnotnou součást všeho a všech a pro ženu tento boj může ustat, jedině pokud plně na stejný způsob uctí mužskou jangovou sílu bez potřeby jí podrývat, kastrovat a leptat pohrdáním. Do té doby si člověk bude sám sobě (skrze libovolné partnery, o ty tu totiž nejde, ti jen slouží jako projekce vnitřního dramatu), působit bolest.

V mužském horoskopu: Zpočátku, ať už se jedná o jakýkoli aspekt, Lilith marsovský princip spíše oslabuje. Muž jde více do sebe, snaží se tento vliv zpracovat, rozkrýt. Časem marsovský vliv sílí, ale k ustání válek je nutné ono uznání obou polarit a z obou stran. Mars uzná Lilith, Lilith uzná Marse – to je třeba hluboko v sobě narovnat.

Ženy tyto aspekty zažívají více v rovině oběti, která nemá nejmenší tušení, „o co jde“. Připadají si, že se jim to vše děje zvenku, ze strany „hrubých mužů – zlých Marsů“. Vlastní příspěvek do vztahů v podobě hadovité manipulace, kastrování, očerňování, přikapávání „jedu“ v podobě nepřímé agrese, je obvykle neviděný, nepřiznaný. Žena se tak cítí jako oběť špatných, zraňujících vztahů, v kterých se cítí být „zcela nevinně“. Tak tomu je do té doby, dokud si nerozplete vlastní černo-lunární příspěvek do veškeré své vztahové tvorby. Vztahy budou pravděpodobně zraňující i nadále, dokud není princip meče (mužský jang) plně uznán, uctěn (dokud se žena před ním neskloní čelem k zemi v hluboké úctě).

Obě tyto podoby – vnitřní boj i vzájemné zraňování mohou pochopitelně zažívat muži i ženy. Interakce těchto kvalit obvykle zabraňuje, aby do vztahového pole vstoupila kvalita lásky, která léčí a rozpouští staré rány. Proto se vedou nekonečné boje ve stylu „když ty mě… tak já tobě…“, oko za oko, zub za zub, ale jak se říká… „svět zůstává slepý“. Otevření se lásce a její prolnutí s oběma kvalitami je husarsko-alchymický oříšek hodný velkých mistrů, a proto jej nepředpokládejme jako samozřejmý. Doporučme ono uznání a uctění, protože tudy je vždycky možný posun a vylepšení dané situace.


Lilith - Jupiter

Velekněz a Hétera. Vyzrálý, velkorysý, ale poněkud zhýralý Zeus si se svojí divoženkou (héterou) v podstatě dobře rozumí. Jsou schopni zdravé kooperace (win-win), v tomto případě politického sňatku. Nahrávají si, jde jim o podobné cíle. Kde papež (Jupiter) nemůže, nastrčí svou kurtizánu, svou Mata-Hari (s jejími tajnými zbraněmi: jedem a sexualitou), aby navenek mohl zachovat svou morální masku (autoritu). Jakékoli aspekty mezi nimi naznačují, kde a jak kvalitně k oné spolupráci dochází. Legální a ilegální aspekt moci v osvědčené souhře, kterou denodenně vidíme ve světě práva. Disharmonické aspekty značí méně zdařilé dohody, ale s podobnými cíly.


Lilith – Saturn

Inkvizitor a Čarodějnice. Oba archetypy jsou obrovsky vzdálené a vůbec se nemohou pochopit. Saturn je formálně v silnější pozici, ale stále na svůj stín někde naráží. Soudce, moralizátor, asketa, mnich, kazatel atd. není schopen uznat, že něco takového jako ONA by mělo mít právo na svou existenci; nicméně je současně tímto protipólem tajně (perverzně) fascinován. Ponechávám vaší vlastní fantazii kolik podob tato hra může mít. (Jednou z podob tohoto archetypálního dramatu jsou román Žítkovské bohyně). V nejhlubší rovině je možné jedno jediné řešení: Saturn musí princip Lilith uctít a přistupovat k němu s respektem. Sklonit se před ní. Čím ostřeji ji zavrhuje, tím je totiž vzdálenější božské jednotě. Tím farizejští se on sám stává: káže vodu a pije víno – mluví o Bohu, ale neuznává celek toho, co Bůh stvořil a kam zcela samozřejmě patří i Lilith; jeho tzv. víra, to ztělesněné contradicto in adjecto!

Pokud JI jednoho dne uctí, jeho fasáda změkne a otevře se novému, čerstvému závanu. Jeho rigidní struktury povolí, zhroutí se, rozpustí se a on pozná požehnání živé pravdy. Saturn omládne. Jeho slzy budou znamením nového jara pro jeho vlastní duši. Teprve pak se stane pravdivým a živým. Na dně této zkušenosti tedy čeká obrovský dar.


Lilith - Uran

Vnitřní příbuznost je dána funkcí obou archetypů probouzet v lidech vyšší vědomí. Uran tak činí nahoře (ve sféře ducha, nebes, intelektu a kosmických vhledů), Lilith dole (ve sféře nevědomí, sexuality, emocí a nevyhnutelnosti). Uran něco posouvá ve vědomí, Lilith v nevědomí. Oba jsou nekompromisní. Jde o paradoxní souhru jinak vzdálených principů. Setkají-li se v jednom partu, jsou nepřemožitelní: operují neprůstřelnými (unikátními) novými zbraněmi a prostředky v obou rovinách (vědomí i nevědomí). Mohou člověku (ve sféře probouzení vědomí) dávat dary, o nichž se jiným ani nesnilo. Skvělé pro terapeuty a inspirátory, které přicházejí zatřást klecí věznící lidské vědomí. Každý aspekt mezi Lilith a Uranem signalizuje nějakou formu propojení obou principů.


Lilith – Neptun

Nevinný anděl a jeho nepřiznaný temný stín. „Anděl a kurva“. Anděl s ďábelským ocasem.

Že nevíte o čem mluvím? Ale jděte, co ten úsměv prozrazující zardění na vaší tváři?

Lilith a Neptun se každý dívají na opačnou stranu. Neptun do andělských světů nahoru, Lilith (v této stínové roli) dolů do světa sexuality. Přesto se ale nejedná o magnetickou polarizaci, jde o protikladnost dvou pólů, kde jsou ale oba póly pasivní (- / -)
 • Konjunkce – Sám sebe člověk vnímá jako nevinného anděla, ale vůbec si neuvědomuje svůj temný stín (celý dopad toho, co ve skutečnosti dělá, tvoří). Ona temnota je tím temnější, čím je anděl andělštější.  Této skutečnosti si sám pro sebe není vůbec vědom. Zůstává raději zahalen v růžovém oparu okouzlující nevinnosti a obratně režisérsky vytvářených sebedomněnek. Čím více v tom pokračuje, tím více vytěsněného materiálu dole ve střižně – tím větší prožitková zátěž, čekající jednoho dne na zpracování, doprožití, dopochopení. Až se jednoho dne člověk rozhodne svou Pandořinu skříňku otevřít, čeká ho velké a nepříjemné překvapení. Daní za takto nadužívaný obranný mechanismus (polštář proti realitě) je samozřejmě nějak zatížená nebo blokovaná sexualita. (Dobře proudící sexualita souvisí s menším počet obranných mechanismu a vystavěných konstrukcí – s menším emočním krunýřem apod). Právě sexualita jej k hledání řešení jednoho dne může dovést.
 • Sextil – zde si je anděl už nějak své hry vědom: už je zde úsměv. Člověk ví, o čem je řeč.
 • Kvadratura – temný princip vítězí nad andělským (sexuální v sobě je více žito a uvědomováno, kdežto ono andělské je naopak zpochybňováno a skepticky vysmíváno jako slabé). Neptunský aspekt je třeba posílit, aby jej to stínové nepřeválcovalo.
 • Trigon – vědomí propojení obou polarit je ještě silnější – obrany je možné snáze rozpustit. Hra je již plně přiznaná. Oba principy si jdou na ruku. Anděl zde podepsal smlouvu s ďáblem, plácli si a fungují efektivně.
 • Kvinkunx – propojení obou kvalit je obtížnější; navzájem své funkce blokují.
 • Opozice – podobá se konjunkci, ale je vědomější: člověk více o této hře tuší. Více si uvědomuje ostrý kontrast mezi oběma póly a běžně jej zažívá v rovině vztahové projekce. (Ale dá se s tím dobře pracovat, „je na to vidět“.)
Integrace stínu při těchto aspektech vede k upevnění duše v realitě (Zkvalitní se jeho „saturnskost.“)

  


Lilith - Pluto

Ďábel a jeho děvka. Ta mu jde na ruku. Elegantní spojení, kde jeden posiluje a jistí moc toho druhého. V praxi se to projevuje tak, že vašim mocenským ambicím a síle (Pluto) jde vnější svět, jeho instituce a klany přirozeně na ruku (Lilith). Nejste na to sami, vznikají koalice podobně smýšlejících vlků. Je třeba upozornit, že se nejedná o ztělesněné „zlo“, v samotném základu jde o neutrální sílu. Jak bude využita, není předurčeno. Vše je zde přiznáno, proto Lilith nemusí nabízet polarizující inverzní zrcadlení. Člověk zde, pokud jde o tento aspekt, nežije v sebeklamu. „Osvícený kmotr“. Skvělý nástroj pro terapeuty: nikdo vás neopije rohlíkem – vidíte až na dno. Tento aspekt o něco lépe funguje pro muže.

U žen jde spíš o to, že žena jde někomu na ruku, je více závislá na svém „pánu podsvětí“. Ona nemusí zakoušet, že má vše pod kontrolou. Spíše se „paktuje“ a je to pro ni v součtu výhodné.
 • Sextil – není tak silný, jde o vědomé (přiznané), ale mírné spojení mezi oběma principy
 • Kvadratura – zesiluje princip moci, ale pole je nastavené tak, že o moc usilují vždy dvě nepřátelské klany a dohoda s tím druhým není možná: jen rozparcelování plochy. Dva kmotři v trvalých zákopech. Patová mocenská situace. Nicméně člověk má vnitřní sílu tímto aspektem nabuzenou, zvtrzenou. Je zvyklý takové situace ustát, držet v nich.
 • Trigon – člověk je na ono propojení z jiných inkarnacích již zvyklý. Spokojeně si ve své moci „žvýká“, chybí mu ona „ostrá pozornost.“ Je to pro něho stará hra, k níž se tu a tam vrací, ale asi nebude mít důvod tuto hru nijak zvlášť měnit. Obrazově: klan ve městě zvítězil a rozhostilo se líné bezvětří v zakopaných pozicích.
 • Kvinkunx – patová situace, jako kvadratura.
 • Opozice – „Mstím se, tedy jsem.“ Válka, přestřelka, střet obou klanů je vnímán s rozkoší. Vendeta mi dává rauš, jehož se nehodlám vzdávat. Zvykl jsem si na toto napětí, které mi dává adrenalin. Zde panuje živá atmosféra přiznaného a zdravého mocenského zápolení.

Lilith a Chirón

Zde Lilith nemá Chirónovi co zrcadlit, Chirón jako kdyby neměl svůj stín (resp. věnuje se mu už dávno sám). Jsou to kolegové a v jakémkoli aspektu se spíše podporují – jejich společným cílem je rozvoj vědomí. Vztah mezi nimi se může podobat vztahu Quasimoda a Esmeraldy z románu Zvoník od matky boží. Viz. https://ografologii.blogspot.cz/2017/07/cheiron-neptun-dve-moznosti-uvnitr.html

Lilith a Lunární Uzly
 • Lilith konjunkce Severní lunární uzel – cílem je pochopit jednotu protikladů (černá je bílá a černá je bílá), adualitu. Nic není lepší nebo horší, všechny kvality stvoření jsou božské. Pokud je toto pochopení plně žito, vnitřní síly se v člověku násobí, život začíná mít „drajv“, šťávu. Dokud tuto lekci nepochopí, žije více mělce a liknavě (neslaně nemastně).
 • Lilith konjunkce Jižní lunární uzel – v minulých vtěleních člověk „hrál“ roli Lilith. Byl terčem, nositelem různých stínových projekcí pro druhé (čarodějnice, prostitutka). Zažíval ponížení. Byl v „její kůži.“ Zažil si toho mnoho. Nese její znamení stále na čele. Tento její zavrhovaný aspekt. Ale poznal život do hloubky. V tomto životě se má naopak zklidnit ve smyslu: již je to za tebou, již to nemusíš opakovat. Je to již minulost. Není třeba křísit démony minulosti. Není třeba najíždět do starých vzorců (oběť, černá ovce). Není to cílem současného života. Je zdravější, celistvější, tyto vzorce a návyky propustit, nechat je odejít. Žít nově a čerstvě, nepoznamenaně.
 • Lilith kvadratura (kvinkunx) Severní lunární uzel – Lilith se stále hlásí neodbytně o slovo, stále na ní člověk někde naráží, v podobě druhých lidí (bezdomovci, lidé vyžadující pomoc, lepící se na člověka apod.) Člověk nechápe, proč se na něj něco divného stále lepí, co to po něm chce. Zkušenosti vedou k tomuto: Když mě odmítáš, je to špatně. Když mi vyhovíš, je to špatně. Co je tedy řešení? Otoč se a pohlédni do očí Medůze samé. Již neutíkej pryč. Když jí pohlédneš do tváře, nalezneš během této interakce svou životní sílu. Proto se ti ona pořád hlásí o slovo a něco tě neodbytně otravuje. Protože jsi přišel o svou sílu. Ptej se: Kde jsem nechal svou životní sílu. A toto pátrání, jež vyžaduje odvahu, tě přivede ke Gorgoně. Budeš muset ustát její pohled a uvidět ono tajemství – co tvou sílu uvěznilo. Lekce pro odvážné.
 • Lilith trigon Severní lunární uzel – ve vnějším světě naleznu zastání, podporu ze strany silných žen nebo ženské moci. Jde o karmické dědictví. Ty jsi pomohl jiným a oni teď pomáhají tobě – tedy: dovol si tuto pomoc přijmout a čerpat z ní.
 • Lilith sextil Severní lunární uzel – to samé v menším měřítku, ale spíše jen v rámci této inkarnace. Pokud v tomto životě pomůžeš, také ti bude pomoženo.

Lilith a Ascendent
 • Lilith trigon (sextil) Ascendent. Posílená fyzická konstituce a vitalita (obdoba plutonského trigonu). Jedná se o známku toho Lilith byla v min. životě dobře uchopena, že je dobře ukotvena v zemi. (V min životě např. přírodní magie, šamanství).
 • Lilith kvadratura (kvinkunx) Ascendent. Neintegrovanost Lilith do tělesných struktur – oslabuje, narušuje mou konstituci (vitalitu). Žádá si o konfrontaci na způsob Medůzy (viz. kvadratura na Severní lunární uzel), abych mohl tento vliv správně integrovat.

Lilith ve znameních

V každém astrologickém znamení má Lilith jinou důležitost a obtížnost. Vypovídá o povaze velkého karmického příběhu navazujícího na předchozí inkarnace.

Lilith v Beranu

Jde o obtížné postavení pro Lilith. Zde se „tříska“ zadírá znatelně. Člověk na nějaké úrovni postrádá beranskou energii, bez níž totiž nelze život normálně a zdravě žít. Je třeba velké trpělivosti k vyléčení tohoto zranění spojeného a archetypální energií berana.  Zranění se týká matky a příchodu na svět; samotný počátek života (početí, porod) byl nějak problematický. Co léčí a pomáhá? Spojení s přírodou, zelení, šťavnatostí, živými tvory, zvířaty, mláďaty (doplnit mladý jang). Léčení nemusí probíhat sestupem do traumatického, ale doplněním této hravé, mladé, kreativní jangové kvality v harmonické podobě. (Jedinec si může toto zranění naopak odreagovávat jangovou destrukcí zranitelných tvorů; jakoby si tím přehrává, co se stalo jemu samotnému). Minulé životy: nejde o karmické vyrovnání, jde o vědomé rozhodnutí přijmout toto postavení Lilith ve smyslu zdravé oběti – tito jedinci jsou natolik vědomí, že si mohou dovolit takové zranění dobrovolně vzít na sebe, aby se nakonec stali vzorem úspěšně vyléčeného zranění i pro druhé lidi. Jsou pak skvělým příkladem „vnitřní práce“ a viditelného posunu směrem vpřed i pro druhé. To je jejich úkol.

Lilith v Býku

Toto postavení obdrží při zrození „adepti – žáci“, kteří v minulém životě ne úplně správně zacházeli ze sexuální energií: mrháním, smyslností, snobstvím jakoby překračovali nějaké mantinely (typická je např. prostituce ve smyslu zneužívání býkovských darů). V tomto životě mají dospět k pokoře na základě (dočasného) omezení této energie. (Někdy se projevuje jako sexuální bloky - nucené limity). Je-li lekce správně a s pokorou pochopena, limity se opět pomalu uvolňují až zmizí úplně. Pak mohou kvalitu býka opět žít naplno, nevinně a v souladu s vyšším řádem. Do té doby si jakoby nemůže užívat (smyslnosti, sexuality, peněz) do sytosti. Proti tomuto omezení by se neměl bouřit; měli by se před ním sklonit a poučit se ze svého velkého příběhu. Jde o školící "modul" mající vést k nápravě, aby člověk tyto energie v budoucnu již nezneužíval.

Lilith v Blížencích

Snadné postavení pro lilith. Jedná se o karmickou odměnu. Dává nadhled – nic nebrat příliš vážně. Nejsou (z hlediska Lilith) zatíženi žádnou velkou „třískou“.

Lilith v Raku

Postupný sestup, zanořování se do energie raka (Velké matky), kvality mateřskosti, něhy, laskavé péče. Člověk postupem života směřuje k větší a větší emoční hloubce (až k jakési kosmické hloubce cítění). Zpočátku života je ale naopak mělký, plochý (může se pocitům okázale bránit). Časem však pookřává (resp. měl by, je to pro něj žádoucí), zachází z mělčiny dál a dál do tmavě modré hlubiny. Připouští si již svou velkou citlivost (zpočátku ji popírá). Doporučená je např. bhaktijóga. Minulé životy: Lidé, kteří tuto mateřskou kvalitu příliš potlačovali, např. se stali příliš strojovými, chladnými a nyní jsou v rámci vyrovnávání nuceni sestoupit do hlubin citu. Zpočátku jim to nemusí být vůbec příjemné (proč jsem tak přecitlivělý, proč mě vše tak zraňuje?), ale čím jsou hlouběji, tím víc si uvědomují toto postavení jako velký dar.

Lilith ve Lvu

Mají možnost snadněji užívat výdobytků archetypu lva (bohatství, uspokojení z postavení, prestiže a moci). Relativně brzy v životě zakusí pocit, že mají vše (po čem většina lidí touží), a přesto nejsou šťastní. Mají vše (úspěch a bohatství), ale vnitřně jsou nenaplněni.  To zažívají do té doby, dokud nesladí své lví výdobytky s protilehlou energií vodnáře – s duchovními ideály, vyššími vesmírnými principy. Např. někdo bohatý založí neziskovou organizaci na základě nějaké vyšší vize a symbolicky tak vytvoří most mezi oběma archetypy. (Lev i vodnář je tak symbolicky naplněn).  Minulé životy: osvojili si již schopnost snadno zhmotnit (zmanifestovat) to, co si přejí. Nyní své zkušenosti resp. dar dobře zacházet s hmotným úspěchem po právu využívají. Avšak dokud protilehlý vodnářský aspekt není naplněn, „chůze světem“ takového jedince jakoby kulhá a nastává často jakési vnitřní vyčerpání, práchnivění, šednutí vlasů, pocity nesmyslnosti, skepse až deprese – a to paradoxně u lidí, u kterých by si ostatní pomysleli, že by měli (vzhledem k tomu, co mají) překypovat štěstím! Okolí si tohoto rozporu nemusí být vůbec vědomo. Navenek se mohou tvářit ostentativně spokojeně. A ani oni sami obyčejně netuší, proč se tak špatně cítí - když kvantitativně mají přeci nadbytek? Musí dojít k opětovnému a reálnému spojení s ideály, archetypy, vírou, bohem: avšak tato víra musí být srdcem skutečně prožívána; jde o zkušenost vnitřního obrácení. (Metanoia)

U žen jsem v praxi vypozoroval, že platí úplně jiná interpretace. V dětství holčička projevuje ohnivou energii Lilith, ale v nějakém věku je jí to autoritou (nejčastěji maminkou) zakázáno: že je to příliš, že ona je příliš (totální, divoká). Proto si holčička tuto energii uzavře, zablokuje a stáhne se (jako když se stáhne plamen). Od té doby dojde jakoby k vypnutí archetypu lva, takže se žena nadále chová jako "šedivá myška", aby jí nebylo příliš, aby neprovokovala. Jakoby se schová. Pomyslné kyvadlo "ohnivé lvice" se přehoupne do opačného extrému. V dospělosti pak přichází možnost se s archetypem Lilith v sobě znovu spojit (skrze konstelace, terapii) a dostat pomyslné kyvadlo do rovnováhy. 

Lilith v Panně

Toto postavení Lilith energii Panny posiluje. (Obdoba postavení Lilith v 6. domě). Obdrží jej ten, kdo potřebuje tento princip řádu, disciplíny, fungování v každodenním životě, posílit. Slouží jako berličky, podpůrný motor. Zesílená pracovitost, píle. (Resp. posílení těchto kvalit u člověka, který s nimi v minulém životě měl problémy, což může samozřejmě přetrvávat, takže z toho plynou rozpory v této oblasti).

Lilith ve Vahách

Nadměrné rozlišování protikladů černá – bílá, krásné – ošklivé. Tato vysoká citlivost vede k bolesti, sebe-zraňování související se zvýšenou uměleckou citlivostí (srdce, 4. čakra). Minulé životy: Někdo, kdo si příliš zakládal na nějakém rozdělení (rasista, estét) a bylo mu to zdrojem uspokojení. Nyní je do něj tento hodnotící přístup hluboce vepsán - byť se navenek tváří sebelaskavěji. (Patřím mezi ty správné / krásné / chytré / lepší – kdežto oni ne). Nyní toto rozdělení, dualitu zakouší naopak přecitlivěle – vidí bolestné důsledky tohoto postoje k realitě, aby z něho mohl být „vyléčen“. Tyto zkušenosti jej mají přivést k nesouzení, nerozlišování (dobré – špatné, černé – bílé), tím se teprve člověk navrací k celistvosti a přestává být na této rovině zraňován.  Nakonec zjistí, že žádná černá ani bílá neexistuje. Protiklady spolu splynou. Nastává vykoupení z duálního souzení. Veliká úleva pro nyní celistvou, hlubokou duši, která již nikoho a nic nesoudí a nehodnotí. Dívá se s nepodmíněnou láskou.

Lilith ve Štíru

Minulé životy: lidé, kteří si štíří kvalitu již dobře osvojili, zpracovali, což si žádá určitý respekt, nejde o něco samozřejmého. Jakoby zdolali už leckteré štíty a velehory ducha. Vyplývá z toho zvýšená moc nad druhými lidmi, kterou v tomto životě obdrželi. Ale pozor – čeká na ně náročná zkouška! Mohou této moci využít k vedení lidí – anebo jej zneužít a ujet na principu moci: pak je ale čeká hluboký propad. Jako u postavení Lilith ve Lvu jde o velký dar, který člověka prověří, zda jej dokáže správně využít. Ukáže se, zda-li člověk využije svých darů nesobecky, nebo jich začne zneužívat.

Lilith ve Střelci

Vnitřní pocity: ztracenost, bloudění, nemohu najít své místo. Minulé životy: dost si necenili svobody a volnosti. Nyní o ní zrozenec přijde, aby zakusil, jak moc mu hluboko uvnitř chybí, jak ji ve skutečnosti potřebuje. Může mít do nějaké doby jako přistřižená křídla. (Podoba s Lilith v Býku). Člověk nejprve musí pochopit, jak je svoboda propletená s odpovědností a dalšími duchovními kvalitami, které k sobě nedílně patří. Navenek člověk nemusí vybočovat; nemusí jít o nápadné postavení Lilith. Jejich frustrace pramení z toho, že do nějaké doby nemohou zažívat ani bezstarostnou svobodu bez závazků – ani pohodlí zcela zaručených jistot bez svobody. Resp. nějak to nikdy není ono, ať si zvolí to nebo to: ani ryba ani rak. Stejně jim to nějak nechutná. Žijí v kompromisu. Subjektivně zakoušejí pocit omezení. Ten je klíčový. Lekce: Musí zjistit, kde oni sami berou svobodu druhým (čehož si nejsou vůbec vědomi). Až oni pustí řetězy (mantinely, tlaky) směrem k druhým, pak spadnou i ty jejich. Až propustí svorky, jimiž poutají a vězní druhé, rozlomí se i ty, jimiž spoutávají sami sebe. Pak nastane úleva – vytoužená svoboda. Otrok sám sebe propustí na svobodu tím, že ji nejprve daruje druhým.

Lilith v Kozorohu

Zkušenost zanoření jemné dívčí, jinové kvality v mužském, tvrdém, nehostinném prostředí, aby se duše naučila operovat ve hmotě: osvojení techniky, nástrojů, naučit se fungovat v našem nedokonalém světě, klidně se přitom i zamazat, ale současně chápat, že tím vším neztrácím kvalitu nevinnosti. Jsou to hodně protichůdné kvality a je obtížné tuto mistrovskou lekci zvládnout. Hrozí mnoho scénářů: např. raději nedělat nic, abych nic nezkazil. Platí zde Ježíšovo: „Buďte ve světě, ale nedovolte, aby svět přebýval ve vás / Buďte chytří jako hadi, ale nevinní jako holubice.“ Minulé životy: Příliš hrdé, ztvrdlé, povýšené ženské ego, které nyní prochází symbolickým snížením se. Je to náročná léčba na ženskou nadřazenost, aby došlo k vyrovnání / korektivní zkušenosti. Nicméně je toto postavení i známkou určité duchovní vyspělosti; takto náročnou zkoušku by nedostal někdo, kdo je teprve na začátku své pouti. Pokud to někdo zvládne, je mu odměnou velký respekt "shůry".

Lilith ve Vodnáři

Kvalita odosobnění, zklidnění a nadhledu, méně osobního postoje ke skutečnosti, jehož výsledkem může být moudrost. Minulé životy: příliš mocné ego (přebuzená 3. čakra, osobní funkce, postavení, moc). A v tomto životě se učí „vychladnout“. Popustit pocit osobní důležitosti, pýchy, nadřazenosti. Jsou donuceni pustit otěže osobní moci a v tomto vodnářském „vychlazení“ najít nakonec osvobozující úlevu. (Uvidí zpětně s klidným úsměvem, jak si přebujelým, zjitřeným egem, vytvářeli zbytečné utrpení). Nyní jde o to přebujelé ego pustit; moudrý nadhled pak následuje už rychle (bez ohledu na věk).

Lilith v Rybách

Minulé životy: život v klášterech, osamění; nezištný a čistý život, v němž na sobě hluboce pracovali. Nyní si mohou vyzvednout karmickou odměnu za své úsilí: cítit spojení s Bohem a jednotou. Oslava „kosmického jara“, probuzené Kristovské energie. Velmi pozitivní postavení pro Lilith. Je dobře jej příjmat s vděčností.


(Alternativní informace k Lilith ve znamení)

Lilith v domech

Jak energii Lilith nejlépe využít?Lilith v 1. domě

Obraz: žáci sedící kolem rozsvícené žárovky. Životní úkol: rozzařte se tím, co jste, naplno, bez ohledu na to, co si o vás myslí okolí. Buďte sami sebou za všech okolností, tím budete zářit. Možná budete provokovat, ale budete taktéž i inspirovat. Budete mít charisma. Pokud budete sami sebe tlumit, nebude vám to v životě úplně fungovat. Proto buďte plně a spontánně sami sebou a neřešte, co si myslí okolí.

Lilith v 2. domě

Obraz: Lopatička, která uklízí a hrne hlínu. Význam: Máte si umazat ruce od práce, zanořit ruce do hlíny. S radostí pracujte a vydělávejte si na živobytí. Pocit z dobře odvedené práce vám bude odměnou. To je správné využití Lilith v tomto domě. Nesprávné je, když se snažíte předřít kvůli výsledku samému (finančnímu ohodnocení), ale není tam ona poctivá radostná práce. Např. někdo hromadí majetek, ale je pořád vnitřně hladový. Paradox je totiž ten, že ho nasytí až ono zanoření rukou do hlíny.

Lilith ve 3. domě

Radost ze zpívání, řečnění a mluvení. Nechte svou řeč znít. Máte rozkvést ve svém hlasovém projevu. Můžete objevovat nové dimenze, hloubky a techniky hlasového vyjádření. Neblokujte svůj projev, nezaměřujte se na jeho nedostatky.

Lilith ve 4. domě

Spontánní radost z pečování o zvířata nebo květiny. Koně, farmaření apod.

Lilith v 5. domě

Hadí energie svádění. Rozkoš z flirtu a jiskření s druhým pohlavím. Vodit a být voděn přináší slast. Vyzařování sexuální energie na dálku na způsob hry. Člověk si ji má užit, ale mělo by to přinášet radost obou stranám; jinak člověk tento dar zneužívá.

Lilith v 6. domě

Karma související s větší nutností věnovat se svému zdraví. Radost z trénování, cvičení, udržování kondice. Člověk to v této oblasti může až přehánět. Není to tolik o zábavě, ale radost spočívá v tom, že člověk krok po kroku postupuje (jako na Spartakiádě) správně. Z toho má dobrý pocit a to motivuje jeho snažení. V minulých životech mohli mít zrozenci s tímto postavením problémy s disciplínou a řádem, a proto si v tomto životě vybrali toto postavení Lilith, aby měli sami nad sebou bič, aby byli (instinktivně něčím v sobě) nuceni k větší disciplíně. Je to takový vnitřní dozorce. Tím se toto postavení Lilith liší od ostatních, je přísnější a méně spontánní. Duše si jej „navolila“ jako určitou pojistku proti své hrozící chaotičnosti. (Tudíž z toho neplyne, že jedinec musí být ukázkově disciplinovaný; spíše se o to se střídavým úsilím pokouší).

Lilith v 7. domě

Uspokojení ze společně strávené pohody, volna - dát si společný "veget". Rodinná idyla, chalupaření. Nejde o to, co přesně děláme, ale že něco děláme spolu. Být se správnými lidmi na správném místě. (Kdyby předchozí postavení Lilith bylo pracovním dnem, tak zde máme po té následující zasloužený víkend).

Lilith v 8. domě

Slast z destrukce a rozbíjení něčeho. Uvažujte, kam si tuto slast chodíte vybírat.

Lilith v 9. domě

Prázdninově-dobrodružná pohoda. Postavení jakoby trochu za odměnu. Podobá se 7. domu. Radost z neformálního setkávání a happeningů. Obraz: zahradní slavnost.

Lilith v 10. domě

Životním úkolem je něco budovat, zhmotňovat, generovat viditelné pracovní výsledky – na základě předchozí dohody z minulých vtělení (viz. Lilith na MC).

Lilith v 11. domě

Vedení lidí do nového dobrodružství, ukazování nových cest, nových proudů. Pozice lodivoda, kormidelníka. To přináší vzrušení. Hráčství, láska k riziku.

Lilith ve 12. domě

Obraz: podzimní cesta v lese. Postoj a vyladění klidného, spokojeného, bohatého stáří. Klíčové slovo: Smíření. S tímto postojem nastává úleva, moudrost. Úkol: přijmout vše, tak jak je. (Což pro ně nemusí být snadné. Má to rovnat nějaké jejich vychýlení).