pátek 13. ledna 2017

Lilith - úvod

Následující texty vznikly jako zkrácený přepis experimentální konstelace na téma Lilith. Je výsledkem mé společné konstelační práce s Michaelou Freyovou.

Jsou určeny spíše pro astrology, nicméně je může použít i laik, pokud si chce dohledat, jakým způsobem může své nativní postavení Lilith v horoskopu nejlépe uchopit a využít. (Doporučujeme tvůrčí přístup, pracujte s textem, kombinujte samostatně, propojujte, ale nechápejte příměry v textu otrocky.)

Tyto texty jsou stručné, jednoduché a esencielně čisté. Nemohou mapovat téma Lilith v celé její komplexitě. Nečiníme si patent na "všechnu pravdu". Je zde spíše důraz na možnost praktického využití při práci s horoskopem a na co nejmenší možnou "kontaminaci", pokřivení významu Lilith, aby nedocházelo k poškození lidí, s kterými astrologicky pracujeme. Méně je někdy více.

Interpetace jejího postavení v horoskopu je pojata jako charakteristika korektivní zkušenosti (anebo doporučené „vnitřní práce“), kterou má nyní člověk v této inkarnaci projít, v návaznosti na zkušenosti a vychýlení v minulých vtěleních. Jde tedy o spíše o ezoterní text, který může sloužit jako střípek do mozaiky dalších poznatků a který má sloužit k praktické práci s horoskopem (experimentovat s vyřčeným, prověřovat a vyvracet na základě praxe; netrvat na exaktních definicích, chápat sdělení jako symbolické poukázání na nějaký širší fenomén). Důležité je, že se neopírá o žádné jiné literární zdroje a nenavazuje na žádnou předchozí tradici. Je záznamem toho, co proběhlo v konstelačním poli.

Co je v horoskopu, co se týče Lilith, nejvíce důležité? 
  1. Umístění před a po nějakém jiném astrologickém prvku má velkou výpovědní hodnotu. (Před IC nebo po IC?) Před znamená, že zkušenost zatím pomalu dozrává, nachyluje se k Lilith. Po znamená, že čas již nazrál a je zde větší tlak k aktualizaci daného tématu.
  2. Mimořádný vliv má umístění v blízkosti hlavních os horoskopu (ASC, DSC, IC, MC). Z nich největší a nejosudovější je vliv Lilith v blízkosti MC. Orbis od této osy lze chápat velkoryse (do 20ti stupňů.) S každou rostoucí vzdáleností od základního kříže se účinek Lilith jakoby postupně zmírňuje (není tam ostrá hranice), s přiblížením se naopak zesiluje.
  3. Postavení Lilith ve znamení více odráží na jakou zkušenost minulé inkarnace současné vtělení navazuje; jakou zkušenost si člověk přináší. Postavení Lilith v domě více ukazuje, co se od člověka očekává v této inkarnaci, s přihlédnutím k vnitřní práci na sobě samém. Při interpretaci horoskopu má její postavení v domě o něco větší výpovědní hodnotu. Ukazuje doporučený směr jízdy. Jak s Lilith co nejlépe naložit.
  4. Úskalí při interpretaci Lilith. Přehnané abstraktní čistě mentálně-symbolické zaobírání se tématem Lilith je kontraproduktivní a může sloužit jako únik od aktuálního životního proudu (prožívání toho, co se mi právě teď reálně děje), který by měl mít přednost. Přesto existuje hodně lidí fascinovaných jejich vlastním pojetím Lilith, kteří na její symbolice ujíždí. (Jednak na úkor vnímání horoskopu jako celku, jednak na úkor vlastního životního prožívání). Téma Lilith by se nemělo zveličovat (nafukovat) a věnovat mu přehnanou, samoúčelnou pozornost.
  5. Jakou pozornost Lilith naopak věnovat? Lilith ve znamení je možné vnímat jako „třísku“, kterou když vyjmeme, obnoví se spontánní proudění této archetypální energie dané znamením, v němž se Lilith nachází. V tomto směru je třeba cosi uvolnit. (Někdy se jedná o uvolnění proudění obou protilehlých znamení. Např. osa lev - vodnář). Nejde o to zaměřovat se přehnaně na Lilith samotnou, ale spíš klienta povzbudit, aby tato překážka byla uvolněna a energie daného znamení mohla být žita v její plné, spontánní podobě. Tím se vyhneme přehnanému zacyklenému přemítání o metafyzickém významu Lilith, což klientovi nemusí být k užitku. Nedémonizujme Lilith, ani ji neadorujme.
  6. Lilith často slouží jako projekční plátno pro všechna naše vlastní (v nevědomí uložená, vytěsněná, nezpracovaná) nepochopení ženskosti. Ať už jsme muži nebo ženy. (Proto se o ní povedou mezi osobnostmi astrologů věčné spory). Tuto roli nese i na kolektivní rovině. Slouží i jako kolektivní projektivní plátno pro převládající nepochopení ženskosti v dané době a společnosti. Toto nutné zkreslení však současně paradoxně patří k jejímu tématu. (Je to jako současný překryv několika vrstev na jedné malbě.)
  7. Základní nepochopení pokud jde o Lilith: je často líčena jako temná, přičemž jde o cosi světelného, živoucího a skutečného.
  8. Jedna z mnohých možných definic Lilith: Je to něco, co je v každém z nás a co se nachází mimo úroveň duality, co je stále v jednotě s celým kosmem, co představuje spojení s naším vyšším Já. Jsme celým mořem, i vlnkou z něho vydělenou. Resp. díky Lilith zakoušíme paradox bytí v dualitě (hmotě, času a prostoru) a současně v jednotě – se všemi bolestmi i extázemi, odděleními i návraty, které z toho vyplývají.
  9. Lilith má výsostně proměnlivou povahu. Sama čistá, bere na sebe nejstínovější podoby, pláště a masky, aby skrze ni jako Ariadninu niť (bolest, třísku a jejich integraci) byl možný návrat k celistvosti. Tuto proměňlivost vám umožní pochopit část o aspektech planet, které s Lilith vstupují do interakce.
  10. Bílá Luna (Selené) se nám (navzdory tradičnímu astrologickému pojetí) v jiné konstelaci projevila jako chimérický nadpozemský princip Duchovní moci, která se snaží autenticitu a opravdovost Lilith zpochybnit, znejistit ve svůj prospěch. 

Lejla Ahmedspahic

Žádné komentáře:

Okomentovat